சொற்களின் பொருள் அறிக

பழமொழி

1.        சூழலுக்குப் பொருத்தமான பழமொழியைத் தெரிவு செய்க.

±ô§À¡Ðõ ÁÄ÷óÐ þÕìÌõ ¬¾ÅÉ¢ý Ó¸õ இன்று ¸¨Ä þÆóÐ ¸¡½ôÀð¼Ð. ‘_________________________________‘±ýÀ¾ü¦¸¡ôÀ Áɾ¢ø ¯ûÇ ¸Å¨Ä «Åý Ó¸ò¾¢ø ¦¾Ã¢óததைக் கண்டு அனைவரும் அவனிடம் நலம் விசாரிக்க ஆரம்பித்தனர்.

A. «È¢×¨¼Â¡¨Ã «ÃºÛõ Å¢ÕõÒõ
B. «¸ò¾¢ý «ÆÌ Ó¸ò¾¢ø ¦¾Ã¢Ôõ
C. þǨÁ¢ø ¸øÅ¢ º¢¨Ä§Áø ±ØòÐ
D. º¢Ú ÐÕõÒõ Àø Ìò¾ ¯¾×õ

2.        பொருத்தமான பழமொழியைத் தெரிவு செய்க.


±¾¢÷ÅÕõ Å¢ÎӨȢø ¿¡õ §¸ÁÃý Á¨ÄìÌô §À¡§Å¡õ. «í§¸ «ÕŢ¢ø ÌÇ¢ì¸Ä¡õ; ÌÇ¢÷ ¸¡ü¨È «ÛÀÅ¢ì¸Ä¡õ; «¾É¡ø ¯¼ø ¿ÄÓÚõ! ±ýÚ §¸ºý ÜÈ, ±øÄ¡Õõ ´ôÒ즸¡ñ¼É÷.

A. §¿¡ÂüÈ Å¡ú§Å ̨ÈÅüÈ ¦ºøÅõ
B. ¸¡üÚûÇ §À¡§¾ àüÈ¢ì ¦¸¡û
C. Íò¾õ ͸õ ¾Õõ
D. ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ

3.        ¸£ú측Ïõ Å¢Çì¸ò¾¢üÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò §¾÷ó¦¾Î.


     ¿ü̽Ө¼Â ´ÕÅÕìÌî ¦ºö¾ ¯¾Å¢¨Â, §Åâø ¯ñ¼
     ¿£¨Ãò ¾ý ¾¨Ä¡§Ä ¾Õõ ¦¾ý¨É¨Âô §À¡Ä, Á¢Ìó¾
     ¿ýÈ¢Ô¨¼ÂÅḠިÃóÐ ¦ºöÅ¡÷.


A. ¯ôÀ¢ð¼Å¨Ã ¯ûÇÇ×õ ¿¢¨É
B. ¾É¢ÁÃõ §¾¡ôÀ¡¸¡Ð
C. º¢ì¸Éõ º£ÃÇ¢ìÌõ
D. ¸¡üÚûÇ §À¡§¾ àüÈ¢ì ¦¸¡û

4.        ¸£ú측Ïõ உரையாடலுக்கு ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò §¾÷ó¦¾Î.

¾í¨¸: «ì¸¡! º¢ó¾¢ì¸¡Áø ¦ºÂøÀ𼾡ø þô¦À¡ØÐ þùÅÇ×
º¢ÃÁò¾¢üÌ ¬Ç¡¸¢Å¢ð§¼§É ?
«ì¸¡: ‘_____________’ ±ýÀÐ §À¡Ä ´ý¨Èî ¦ºöžüÌ Óý
            «¾ý Å¢¨Ç׸¨Çô ÀüÈ¢ §Â¡º¢ì¸ §ÅñÎõ.

A. ¸¨ÃôÀ¡÷ ¸¨Ãò¾¡ø ¸øÖõ ¸¨ÃÔõ
B. ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ
C. À¾È¡¾ ¸¡Ã¢Âõ º¢¾È¡Ð
D. ¦ÅûÇõ ÅÕÓý «¨½ §À¡Î


 5.           ¸£ú측Ïõ ÜüÚìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò §¾÷ó¦¾Î.

ãý§È ÅÂÐ ¿¢ÃõÀ¢Â ±Æ¢Äú¢யிடம்,  ²Ø ÅÂÐ À¢û¨Ç¸¨Ç Á¢ïÍõ «ÇÅ¢üÌச்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       º¢ó¾¨Éò ¾¢ÈÛõ §ÀîÍò ¾¢ÈÛõ þÕó¾Ð. ¾¢ÕìÌÈÇ¢¨Éì ¸üÚ «ÅüÈ¢üÌô ¦À¡Õû ÜÚõ «ÇÅ¢üÌ ¬üȨÄÔõ ¦ÀüÈ¢Õó¾¡û. ‘_____________________’ ±ýÀÐ §À¡Ä ¿¢îºÂõ «ÅÙìÌ ´Ç¢ ÁÂÁ¡É ±¾¢÷¸¡Äõ ¯ñÎ ±ýÀ¾¢ø ³ÂÁ¢ø¨Ä.

A.     þÇí¸ýÚ ÀÂõ «È¢Â¡Ð
B.     Å¢¨ÇÔõ À¢÷ ӨǢ§Ä ¦¾Ã¢Ôõ
C.     þǨÁ¢ø ¸øÅ¢ º¢¨Ä§Áø ±ØòÐ
      D. ¸¡üÚûÇ §À¡§¾ àüÈ¢ì ¦¸¡û

6.     கொடுக்கப்பட்ட சூழலுக்குப்  பொருத்தமான திருக்குறளைத் தேர்ந்தெடுக.

Å¢ƒö ±ó¾ì ¸¡Ã¢Âò¨¾î ¦ºö¾¡Öõ À¾È¡Áø ¬È «ÁÃî ¦ºöÐ ÓÊôÀ¡ý.
«Åý ¦ºöÔõ ±ó¾ì ¸¡Ã¢ÂÓõ º¢ÈôÀ¡¸§Å ÓÊ× ¦ÀÚõ. ¬¸§Å,
‘_____________’ ±ýÛõ ÀƦÁ¡Æ¢ Å¢ƒ¨Âô ¦À¡Úò¾Å¨Ã ¯ñ¨Á§Â.

A. ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ
B. Òò¾¢Á¡ý ÀÄÅ¡ý
C. À¾È¡¾ ¸¡Ã¢Âõ º¢¾È¡Ð
D. ¦ÅûÇõ ÅÕÓý «¨½ §À¡Î

7.        சூழலுக்குப் பொருத்தமான பழமொழியைத் தெரிவு செய்க.

¾ðÎí¸û ¾¢Èì¸ப்ÀÎõ; §¸Ùí¸û ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ’ ±ýÚ ²Í¿¡¾÷ ÜȢɡ÷. «¨¾ô §À¡Ä ¿Ç¢É¢ தன் மேற்கல்வியைத் தொடர ¾ý ÍÂÓÂüº¢Â¡ø மனு ¦ºöதாள்; தற்போது, பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வியைத் தொடர வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

A. «Ø¾ À¢û¨Ç À¡ø ÌÊìÌõ
B. ¸¡üÚûÇ §À¡§¾ àüÈ¢ì ¦¸¡û
C. º¢Ú ÐÕõÒõ Àø Ìò¾ ¯¾×õ
D. ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ

8.     ¸£ú측Ïõ ÜüÚìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò §¾÷ó¦¾Î.


 ¿¢÷Áø ±ó¾ §Å¨Ä¨ÂÔõ «ÅºÃôÀ¼¡Áø ¦ºöÐ ÓÊôÀ¡ý. ÅÆì¸Á¡¸ «Åý ±ì¸¡Ã¢Âõ ¦ºö¾¡Öõ ¦À¡Ú¨ÁÔ¼Ûõ ¿¢¾¡ÉòмÛõ ¦ºöÅ¡ý. «¾É¡ø «¨ÉòÐ ¦ºÂø¸Ùõ º¢ÈôÀ¡¸ «¨ÁÔõ.

A. ¸¨ÃôÀ¡÷ ¸¨Ãò¾¡ø ¸øÖõ ¸¨ÃÔõ
B. ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ
C. À¾È¡¾ ¸¡Ã¢Âõ º¢¾È¡Ð
D. º¢Ú¸ì ¸ðÊ ¦ÀÕ¸ Å¡ú

9.     ÜüÚìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò §¾÷ó¦¾Î.

¦ÀÕ¿¡ûகள் ÅóРŢð¼¡ø ÅÕ¼ò¾¢üÌ ´Õ ӨȾ¡§É ±ýÚ ¿¢¨ÉòÐ
«¾¢¸Á¡¸î ¦ºÄ× ¦ºö§Å¡õ; Å¢Â÷¨Åî º¢ó¾¢ ºõÀ¡¾¢ò¾¨¾ Å£½¡¸ «Æ¢òРŢΧšõ.

A. º¢ì¸Éõ º£ÃÇ¢ìÌõ
B. º¢Ú ÐÇ¢ ¦ÀÕ ¦ÅûÇõ
C. º¢Ú ÐÕõÒõ Àø Ìò¾ ¯¾×õ
D. ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñΠ


10.      ¸£ú측Ïõ ÜüÚìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò §¾÷ó¦¾Î.


´ÕÅâ¼õ ±ô§À¡Ð§Á ¸¡Í þÕóÐ ¦¸¡ñ§¼ þÕ측Ð. ¾ðÎôÀ¡Î
²üÀÎõ §¿ÃÓõ ¯ñÎ. «ô§À¡Ð ¡ը¼Â ¯¾Å¢¨Â ¿¡ÎÅÐ?
_____________ ±ýÀÐ §À¡Ä º¢È¢Ð º¢È¢¾¡¸î §ºÁ¢òÐ Åó¾¢Õó¾¡ø
Åí¸¢ìÌî ¦ºýÚ §ºÁ¢òÐ ¨Åò¾¢ÕìÌõ À½ò¨¾ ±ÎòÐ ÅÃÄ¡õ;
À¢Ãɸ¨Çò ¾£÷ì¸Ä¡õ.

A. º¢Ú ÐÇ¢ ¦ÀÕ ¦ÅûÇõ
B. °Õ¼ý ÜÊ Å¡ú
                 C. º¢Ú¸ì ¸ðÊ ¦ÀÕ¸ Å¡ú
                 D. º¢ì¸Éõ º£ÃÇ¢ìÌõ

திருக்குறள்
1.  ¸£ழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருளுக்கு ஏற்ற மிகச்சரியான திருக்குறளைத் தெரிவு செய்க. 

     
      ´Õ À¢ÈôÀ¢ø ´ÕÅ÷ ¸üÚ즸¡ûÙõ ¿øÄÈ¢× «ÅÕìÌò
     
      ¦¾¡¼÷óÐ ÅÃìÜÊ ²Ø À¢ÈÅ¢¸ÙìÌõ À¡Ð¸¡ôÀ¡¸ þÕìÌõ.
.
A.       ´Õ¨Áì¸ñ ¾¡ý¸üÈ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ
±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òР       

                                                                                               
B.       ¸ü¸ ¸º¼Èì ¸üÀ¨Å ¸üÈÀ¢ý
¿¢ü¸ «¾üÌò ¾¸. 
                                               
C.       ¨ÅÂòÐû Å¡úÅ¡íÌ Å¡úÀÅý Å¡Û¨ÈÔõ
¦¾öÅòÐû ¨Åì¸ôÀÎõ.


D.    ¸¡Äò¾¢ É¡ü¦ºö¾ ¿ýÈ¢ º¢È¢¦¾É¢Ûõ
»¡Äò¾¢ý Á¡½ô ¦ÀâÐ.
  

2.       ¦¸¡Îì¸ôÀð¼  À¼ò¾¢ü§¸üÀ ºÃ¢Â¡É ¾¢ÕìÌȨÇò §¾÷ó¦¾Î.
                           


          A.       ¿ýÈ¢ìÌ  Å¢ò¾¡Ìõ ¿ø¦Ä¡Øì¸õ  ¾£¦Â¡Øì¸õ
          ±ýÚõ Îõ¨Àò ¾Õõ.

B.            ¸¡Äò¾¢ É¡ü¦ºö¾ ¿ýÈ¢ º¢È¢¦¾É¢Ûõ
»¡Äò¾¢ý Á¡½ô ¦ÀâÐ.
                                                      
C.            ¡¸¡Å¡ á¢Ûõ ¿¡¸¡ì¸ ¸¡Å¡ì¸¡ø
§º¡¸¡ôÀ÷ ¦º¡øÄ¢ØìÌô ÀðÎ.

D.           ¸ñϨ¼Â÷ ±ýÀÅ÷ ¸ü§È¡÷ Ó¸ò¾¢ÃñÎ
ÒñϨ¼Â÷ ¸øÄ¡¾Å÷.
  

3.        Á¡½Å÷ :    ³Â¡, ¯í¸û þÄðº¢Âò¨¾ ±ôÀÊ «¨¼ó¾£÷¸û ?


¬º¢Ã¢Â÷ :     ¿¡ý ÀÊìÌõ§À¡§¾ µ÷ ¬º¢Ã¢ÂḠ§ÅñÎõ ±ýÚ ±ñ½¢§Éý.
«¾ü¸¡¸ þÃ× À¸ø À¡Ã¡Ð ¸üÚò §¾È¢, ¬º¢Ã¢Â÷ ¬§Éý.
¬º¢Ã¢Â÷ ШÈ¢ø ¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ, Å¢¼¡ ÓÂüº¢Ô¼Ûõ
®ÎÀ𼾡ø þýÚ ±ýÉ¡ø º¢Èó¾ ¬º¢Ã¢Âá¸ò ¾¢¸Æ Óʸ¢ýÈÐ.

     A.       ±ñ½¢ò н¢¸ ¸ÕÁõ н¢ó¾À¢ý
±ñÏÅõ ±ýÀÐ þØìÌ                  


B.       ±ñ½¢Â ±ñ½¢Â¡íÌ ±öÐÀ ±ñ½¢Â¡÷
¾¢ñ½¢Â á¸ô ¦ÀÈ¢ý.
                       
         
C.       §¾¡ýÈ¢ý Ò¸¦Æ¡Î §¾¡ýÚ¸ «·¾¢Ä¡÷
§¾¡ýÈÄ¢ý §¾¡ýÈ¡¨Á ¿ýÚ

D.    ´Õ¨Áì¸ñ ¾¡ý¸üÈ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ
±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òР       


                
4.       

அகமது ÁüÈÅ÷ ÁÉõ «È¢Â¡Ð ¾ý Å¢ÕôÀõ §À¡ø Å¡÷ò¨¾¸¨Ç «ûÇ¢ Å£ÍÅ¡ý. ´Õ ¿¡û «ôÀÊô §Àͨ¸Â¢ø, ´Õ ¦ÀâÂÅ÷ «Åý Óý§¾¡ýÈ¢  “ ¯ý §ÀîÍ ÁüÈÅ÷ ÁÉõ ÒñÀÎõÀÊ¡¸ þÕ츢ÈÐ. ±É§Å §À ¿¢ÚòÐ! ” என «¨ÉÅÃÐ ÓýÉ¢Öõ ¯ò¾ÃÅ¢ð¼¡÷.
  
A.       þɢ ¯ÇÅ¡¸ þýÉ¡¾ ÜÈø
¸É¢Â¢ÕôÀì ¸¡ö¸Å÷ó ¾üÚ

                                                         
B.       ¡¸¡Å¡ á¢Ûõ ¿¡¸¡ì¸ ¸¡Å¡ì¸¡ø
                            §º¡¸¡ôÀ÷ ¦º¡øÄ¢ØìÌô ÀðÎ.

C.       ±ô¦À¡Õû ¡÷¡÷Å¡öì §¸ðÀ¢Ûõ «ô¦À¡Õû
¦Áöô¦À¡Õû ¸¡ñÀ ¾È¢×

D.       §¾¡ýÈ¢ý Ò¸¦Æ¡Î §¾¡ýÚ¸ «·¾¢Ä¡÷
§¾¡ýÈÄ¢ý §¾¡ýÈ¡¨Á ¿ýÚ                   5.      Á¸û :  «õÁ¡! ±ý¨É ÅüÒÚò¾¡¾£÷¸û. ¿¡ý §¸¡Â¢ÖìÌ ÅÃÅ¢ÕõÀÅ¢ø¨Ä.  
           ±ÉìÌì ¸¼×û Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ þø¨Ä. ¿£í¸û ¦ºýÚ Å¡Õí¸û.

     «õÁ¡ :     «ôÀÊô §Àº¡§¾ ¸Ä¡. þ¨ÈÅ¨É Å½í¸¡Å¢ð¼¡ø, ¿£ ¸üÈ
              ¸øŢ¢ɡø ±ùÅ¢¾ô ÀÂÛÁ¢ø¨Ä ±ýÀ¨¾ ¿£ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä¡?

     A.       ¸üȾɡ Ä¡Â À¦Éý¦¸¡ø Å¡ÄÈ¢Åý
¿üÈ¡û ¦¾¡Æ¡«÷ ±É¢ý. 
                       
B.            §Åñξø §Åñ¼¡¨Á þÄ¡ÉÊ §º÷ó¾¡÷ìÌ
¡ñÎõ þÎõ¨À þÄ.  
                       
C.            ¿ýÈ¢ìÌ Å¢ò¾¡Ìõ ¿ø¦Ä¡Øì¸õ ¾£¦Â¡Øì¸õ
±ýÚõ þÎõ¨À ¾Õõ.

            D.    ÓÂüº¢ ¾¢ÕÅ¢¨É ¡ìÌõ ÓÂüÈ¢ý¨Á
               þý¨Á ÒÌò¾¢ Å¢Îõ.


6.     ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉÅüÚû ±ìÌÈû «Æ¢× þøÄ¡¾ º¢Èó¾ ¦ºøÅõ ¸øŢøÅõ ±ýÚ ÜÚ¸¢ÈÐ ?

A.       §¸Êø Å¢ØøÅõ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ
Á¡¼øÄ Áü¨È ¨Å
                                                                                               
B.       ¸ü¸ ¸º¼Èì ¸üÀ¨Å ¸üÈÀ¢ý
¿¢ü¸ «¾üÌò ¾¸. 
                                               
C.       ¸ñϨ¼Â÷ ±ýÀÅ÷ ¸ü§È¡÷ Ó¸ò¾¢ÃñÎ
ÒñϨ¼Â÷ ¸øÄ¡ ¾Å÷.         

D.    ¸¡Äò¾¢ É¡ü¦ºö¾ ¿ýÈ¢ º¢È¢¦¾É¢Ûõ
»¡Äò¾¢ý Á¡½ô ¦ÀâÐ.


7.     Á¡½Åý :  ¿¡õ ஓர் þÄ쨸 «¨¼Â §ÅñÎõ ±ýÈ¡ø «ÂáÐ
¯¨Æì¸ §ÅñÎõ. þ¨¾ôÀüÈ¢ ¯ý ¸ÕòÐ ±ýÉ?

       Á¡½Å¢  :   ¯ñ¨Á¾¡ý. ÀÄÕ¨¼Â «ÛÀÅò¾¢ø ¸ñ¼ ¯ñ¨Á. ¯Â÷¨Åì  
                  ¸Õ¾¢ Å¢¼¡ ÓÂüº¢Ô¼ý À¡ÎÀð¼¡ø ¦ÅüÈ¢ ¿¢îºÂõ ¸¢ðÎõ.

     A.       ±ñ½¢Â ±ñ½¢Â¡íÌ ±öÐÀ ±ñ½¢Â¡÷
¾¢ñ½¢Â á¸ô ¦ÀÈ¢ý.

B.       ±ñ½¢ò н¢¸ ¸ÕÁõ н¢ó¾À¢ý
±ñÏÅõ ±ýÀÐ þØìÌ        
                                               
C.       ÓÂüº¢ ¾¢ÕÅ¢¨É ¡ìÌõ ÓÂüÈ¢ý¨Á
þý¨Á ÒÌò¾¢ Å¢Îõ.    

            D.            ¸ü¸ ¸º¼Èì ¸üÀ¨Å ¸üÈÀ¢ý
¿¢ü¸ «¾üÌò ¾¸. 
       

8.     கல்விக் கழகு கசடற மொழிதல் ±Ûம் வெற்றிவேற்கைக்குப் ¦À¡Õò¾Á¡É ¦À¡Õû ¾Õõ ¾¢ÕìÌȨÇò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A.     ¸üȾɡ Ä¡Â À¦Éý¦¸¡ø Å¡ÄÈ¢Åý
            ¿üÈ¡û ¦¾¡Æ¡«÷ ±É¢ý.

B.     ´Õ¨Áì¸ñ ¾¡ý¸üÈ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ
            ±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òР     
                                               
 C.      ¸ü¸ ¸º¼Èì ¸üÀ¨Å ¸üÈÀ¢ý
            ¿¢ü¸ «¾üÌò ¾¸.        

 D.   ¿ýÈ¢ìÌ  Å¢ò¾¡Ìõ ¿ø¦Ä¡Øì¸õ , ¾£¦Â¡Øì¸õ
                    ±ýÚõ Îõ¨Àò ¾Õõ.


9.     பிýÅÕõ ¸¨¾ìÌ ²üÈò ¾¢ÕìÌÈû ±Ð ?       ‘ºó¾¢Â¡ ÀûÇ¢ ÓÊóРţðÊüÌî ¦ºýÚ ¦¸¡ñÊÕó¾¡û.Åழியில்,
 ¾ý ÅÌôÀ¢ø À¢Öõ þÕ Á¡½Å÷¸û §ÅÚ þÕÅÕ¼ý Ò¨¸À¢ÊòÐì   
 ¦¸¡ñÊÕó¾¨¾ì ¸ñடாள். «Å÷¸Ç¢ý ¦ºÂø þÅÙìÌ ³ÂÁ¡¸
 þÕó¾Ð; ¦¾¡¨Ä측ðº¢Â¢ø ¸¡ð¼ôÀÎõ §À¡¨¾ô À¢ò¾÷¸Ç¢ý ¦ºÂø
      §À¡ø þÕó¾Ð. ¾¡ý ¸ñ¼¨¾ô ÀûÇ¢ò ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢¼õ ÜȢɡû.
         

      A. ¾£Â¨Å ¾£Â ÀÂò¾¡ø ¾£Â¨Å
            ¾£Â¢Ûõ «ïºôÀÎõ.
         
      B. ÁÉòÐì¸ñ Á¡º¢Äý ¬¾ø «¨ÉòЫÈý
            ¬ÌÄ ¿£Ã À¢È.
         
      C.    ¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºöÅ¡÷ ¦ÀâÂ÷ º¢È¢Â÷
            ¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºö¸Ä¡ ¾¡÷.

D.         ´Õ¨Áì¸ñ ¾¡ý¸üÈ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ
±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òР       


10.    'Ññ½¢Â ¸ÕÁÓõ ±ñ½¢ò н¢¸’ ±Ûõ ¦¸¡ý¨È §Åó¾ÛìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É
 ¦À¡Õû ¦¸¡ñ¼ ÌÈðÀ¡¨Åò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A.         ±ñ½¢Â ±ñ½¢Â¡íÌ ±öÐÀ ±ñ½¢Â¡÷
                   ¾¢ñ½¢Â á¸ô ¦ÀÈ¢ý.

B.         ±ñ½¢ò н¢¸ ¸ÕÁõ н¢ó¾À¢ý
                   ±ñÏÅõ ±ýÀÐ þØìÌ.                 


C.        ¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºöÅ¡÷ ¦ÀâÂ÷ º¢È¢Â÷
            ¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºö¸Ä¡ ¾¡÷.

D.    ±ô¦À¡Õû ¡÷¡÷Å¡öì §¸ðÀ¢Ûõ «ô¦À¡Õû
            ¦Áöô¦À¡Õû ¸¡ñÀ ¾È¢×.